Algemeen

De RMC-functie is in 1994 ingesteld door het Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap (OCW) met het oogmerk het voortijdig schoolverlaten van jongeren op te sporen en tegen te gaan. Voortijdige schoolverlaters (vsv'ers) zijn jongeren die het onderwijs verlaten zonder te beschikken over een startkwalificatie (een havo- of VWO-diploma of een diploma op ten minste niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs).

In de RMC-wetgeving is vastgelegd welke plichten aan het onderwijs zijn opgelegd om voortijdig schoolverlaters in de regio zichtbaar te maken. Elke school heeft een wettelijke meldingsplicht en dient wettelijke meldingstermijnen te hanteren bij het aan de woongemeente doorgeven van alle jongeren die op de school zijn ingeschreven en die voldoen aan de definitie van voortijdig schoolverlater. Voorts is vastgelegd welke plichten aan de RMC-functie zijn opgelegd om het overzicht ten aanzien van het voortijdig schoolverlaten in de regio te bewaren.

Daarnaast vormt de wetgeving een stimulerend kader voor ketenpartners in de regio’s. Zij kunnen samenwerken bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Zo kunnen zij afspreken welke maatregelen in onderlinge afstemming worden ingezet. De wijze van samenwerking ligt niet vast in de wet. Ook niet welke partijen in de samenwerking dienen te worden betrokken. Wel is er door de Nederlandse overheid een einddoelstelling geformuleerd, ontleend aan de Lissabon-afspraak, om in het jaar 2010 het aantal voortijdige schoolverlaters in Nederland met de helft te hebben gereduceerd ten opzichte van het jaar 2002. De Nederlandse tussendoelstelling in 2006 is dat het aantal voortijdige schoolverlaters met 30% moet zijn gereduceerd ten opzichte van 2002. De Lissabon-afspraak betekent voor Nederland dat het aantal vsv'ers in 2006 moet verminderen met 21.000, in 2010 met 35.000 en dat in 2010 het aantal 18- tot 23- jarigen dat geen onderwijs volgt en geen startkwalificatie heeft behaald niet hoger is dan 8%.

In Nederland zijn alle gemeenten verdeeld over 39 RMC-regio's, waarbinnen steeds ÚÚn gemeente als contactgemeente fungeert. De contactgemeente heeft in de RMC-regio een co÷rdinerende taak met betrekking tot melding en registratie en zorgt voor goede afspraken met alle scholen en instellingen die bij de behandeling van voortijdig schoolverlaten zijn betrokken. Daarnaast rapporteert de contactgemeente elk jaar de cijfers met betrekking tot voortijdig schoolverlaten, begeleiding en herplaatsing aan het Ministerie van OCW.

De RMC-functie stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de terugdringing van het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio’s, waarbij meer jongeren een startkwalificatie behalen en op een verantwoorde wijze kunnen deelnemen in de samenleving. Het spreekt voor zich dat hiervoor de medewerking noodzakelijk is van alle betrokken partijen, onder wie de desbetreffende jongeren, evenals gemeenten, scholen, zorgorganisaties en werkgevers.

Uit deze doelstelling vloeien onderstaande taken voor de RMC-trajectbegeleiding voort.

Melding en registratie

Het bevorderen van een sluitende melding van scholen en onderwijsinstellingen aan de woongemeente van voortijdig schoolverlaters in de regio, alsmede het zorg dragen voor een goede registratie van voortijdig schoolverlaters.

Scholen en opleidingen die onvoldoende gehoor geven aan hun wettelijke meldingsplicht worden in toenemende mate structureel bezocht en ingelicht over het meldingsprotocol.

Regie

Het initiŰren van een gezamenlijke aanpak door en het afstemmen van de activiteiten van de zogenoemde VSV-ketenpartners, gericht op een sluitende aanpak van vsv'ers. VSV-ketenpartners in de regio’s zijn de (samenwerkingsverbanden van) scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs, de BVE-instellingen, de Centra voor Werk en Inkomen, de afdeling Sociale Zaken van de desbetreffende gemeenten, de (jeugd)zorgsector en werkgeversorganisaties.

Casemanagement en monitoring

Het co÷rdineren en realiseren van trajectbegeleiding van en hulpverlening aan vsv'ers gericht op (her)plaatsing in onderwijs, werk en/of zorg. Onderdeel hiervan is het monitoren en de bewaking van de trajecten en het registreren van herplaatsingen.

Jongerenloketten

Een belangrijke activiteit van de RMC-functie in het kader van trajectbegeleiding is de totstandkoming van Jongerenloketten. Deze loketten bestaan uit medewerkers van de RMC-functie en haar ketenpartners die zich bezig houden met de begeleiding van voortijdig schoolverlaters. Doel van het loket is te komen tot een sluitende aanpak van voortijdige schoolverlaters, waarbij men zich vooral richt op het verbeteren van de begeleiding van jongeren zonder startkwalificatie. Naast het begeleiden van voortijdige schoolverlaters houden de Jongerenloketten zich ook bezig met het signaleren van knelpunten. Hieruit zijn verschillende initiatieven voortgekomen, zoals een oriŰntatieprogramma en intensieve ambulante begeleiding voor voortijdig schoolverlaters.